icon__search

Shema

Matt Glawe

Shema

Lesson 1 - Hear • Matt Glawe

Shema

Lesson 2 - O Israel • Matt Glawe

Shema

Lesson 3 - LORD • Matt Glawe

Shema

Lesson 4 - Love • Matt Glawe

Shema

Lesson 5 - All Your Heart • Matt Glawe

Shema

Lesson 6 - All Your Soul • Matt Glawe

Shema

Lesson 7 - All Your Strength • Matt Glawe