Christmas 2017

Hope, Joy, Peace, & Glory

Ps Jacob Cunningham 9.30AM 25th December 2017

Glory • December 25, 2017 • Ps Jacob Cunningham

Ps Jacob Cunningham 10AM 24th December 2017

Peace • December 24, 2017 • Ps Jacob Cunningham

Ps Janette Boland 10AM 17th December 2017

Joy • December 17, 2017 • Ps Janette Boland

Ps Jim Jung 10AM 10th December 2017

Hope • December 10, 2017 • Ps Jim Jung