icon__search

Teachings

Terumah - תְּרוּמָה

February 17, 2024

Torah Portion: Exodus 25:1-27:19 Haftarah: 1 Kings 5:12–6:13

Mishpatim - מִּשְׁפָּטִים

February 10, 2024

Torah Portion: Exodus 21:1-24:18 Haftarah: Isaiah 66:1-24

Yitro - יִתְרוֹ

February 3, 2024

Torah Portion: Exodus 18:1–20:23 Haftarah: Isaiah 6:1–7:6; 9:6–7

Bo - בֹּא

January 20, 2024

Torah Portion: Exodus 10–13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13–28

Va'era - וָאֵרָא

January 13, 2024

Torah Portion: Exodus 6:2–9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25–29:21

Shemot - שְׁמוֹת

January 6, 2024 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Exodus 1:1-6:1 Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23

Miketz - מִקֵּץ

December 16, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 41–44:17 Haftarah: 1 Kings 3:15–4:1

Vayeshev - וַיֵּשֶׁב

December 9, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 37:1–40:23 Haftarah: Zechariah 2:10–4:7

Vayishlach - וַיִּשְׁלַח

December 2, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 32:3–36:43 Haftarah: Obadiah 1:1–21

Chayei Sarah

November 11, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 23 – 25:18 Haftarah: 1 Kings 1:1 – 31

Vayera

November 4, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 18:1 - 22:24 Haftarah: 2 Kings 4:1 - 37

Noach

October 21, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 6:9-11:32 Haftarah: Isaiah 54–55:5

Bereshiyt

October 14, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 1:1-6:8 Haftarah: 1 Samuel 20: 18 - 42

Yom Kippur

September 25, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Leviticus 16:1 - 34 Haftarah: Isaiah 57:14 - 58:14

Yom Teruah

September 16, 2023 • Gabriel Perdomo

Torah Portion: Genesis 21:1 - 34 Haftarah: 1 Samuel 1:1 - 2:10

1
2
3