Media

Di desesperashon pa adorashon

E Seguridat di esun ku ta Konfia den Dios

E Reformashon ta Sigui

Live Stream

djadumingu Sirbishi 8:00 AM

Kla i Raspa

Seri: Fe Genuino

Un Desishon Funesto

Un Desishon Krusial

Seri: Spiritu Santu nos yudador

E Dios di Hoseas ta nos Dios Tambe

E glorianan di Hesus

E yu soberano

Konferensha di Doktrina 2017

E Palabra a bira karni

E Bendishon di Sufrimentu

Tras di orguyo ta bin frakaso

Mi Delisia

Amor di mama ta e rumannan

Konferensha di Famia

IGA TV Special: Na bon ku Dios

Seri: Salbashon

Evangelisashon & Mishon 2017

1
2
3