icon__search

Stand Alone Sermons 2020

"Aspire to the Quiet Life"

May 3, 2020 • Ryan Tafilowski

"The Idiot"

June 14, 2020 • Ryan Tafilowski

"The Benefits of Doubt"

August 30, 2020 • Ryan Tafilowski

"Pledge of Allegiances"

September 27, 2020 • Ryan Tafilowski

"Pledge of Allegiances" 1 Peter 2:11-17

September 27, 2020 • Ryan Tafilowski