icon__search

Sermon on the Mount - Part 10

Matthew 5:27-30

February 4, 2018 • Paul McClintock

Sermon on the Mount - Part 1

Matthew 5:3-4 • November 5, 2017 • Steve Strutz

Sermon on the Mount - Part 2

Matthew 5:5-6 • November 12, 2017 • Mark Erickson

Sermon on the Mount - Part 3

Matthew 5:7-8 • November 19, 2017 • Mark Erickson