icon__search

Testimonials

What moms are saying

Manoela (Koinonia Mentorship-Discipleship Program)

July 30, 2022 • Titus 2:4–5

Moya (Koinonia Mentorship-Discipleship Program)

July 30, 2022 • Titus 2:4–5

Enam (Koinonia Mentorship-Discipleship Program)

July 30, 2022 • Titus 2:4–5