icon__search

Exodus

Exodus 1:1-2:15

January 13, 2016 • Doug McClean

Exodus 2:15-3:22

January 21, 2016 • Doug McClean

Exodus 4:1-31

January 27, 2016 • Doug McClean

Exodus 5:1-6:30

February 3, 2016 • Doug McClean

Exodus 7:1-9:17

February 10, 2016 • Doug McClean

Exodus 9:18-10:29

February 17, 2016 • Doug McClean

Exodus 11:1-12:51

March 2, 2016 • Doug McClean

Exodus 13:1-14:31

March 9, 2016 • Doug McClean

Exodus 15:1-27

March 16, 2016 • Doug McClean

Exodus 16:1-36

March 23, 2016 • Doug McClean

Exodus 17:1-18:12

March 30, 2016 • Doug McClean

Exodus 18:13-19:25

April 6, 2016 • Doug McClean

Exodus 20:1-17

April 13, 2016 • Doug McClean

Exodus 20:18-21:27

April 20, 2016 • Doug McClean

Exodus 21:20-23:9

April 27, 2016 • Doug McClean

1
2