Rahab's Scarlet Cord
Charles Davis
February 28th, 2021