Mark 10, Blind Faith
David Daniel
November 7th, 2021