Benediction Nov 22
Rev. Mary Jo Holtey
November 22nd, 2020