Affirmation and Prayers Nov 15
Rev. Mary Jo Holtey
November 15th, 2020