Affirmation and Prayers Nov 1
Rev. Mary Jo Holtey
November 1st, 2020