ဘုရားဘုန်းတိုးပွားခြင်း။

Sunday Service

December 5, 2021

D.M.I Fellowship | Sunday Service Time: Evening 7:00pm (Yangon) Zoom ID - 7563095041 Passcode - dmi2020 ### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

ယုဒအမျိုး

May 15, 2022 • Pastor David Lah

D.M.I Fellowship | Sunday Service Time: Evening 7:00pm (Yangon) Zoom ID - 7563095041 Passcode - dmi2020 ### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် တိုးဝင်ပါ။

May 1, 2022 • Pastor David Lah

D.M.I Fellowship | Sunday Service Time: Evening 7:00pm (Yangon) Zoom ID - 7563095041 Passcode - dmi2020 ### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

မျိုးစေ့

April 24, 2022 • Pastor David Lah

D.M.I Fellowship | Sunday Service Time: Evening 7:00pm (Yangon) Zoom ID - 7563095041 Passcode - dmi2020 ### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။