Rosh Hashanah Celebration | 9/15/2023
September 15th, 2023