Ecclesiastes #2 - STUFFING THE PITA OF LIFE
ECCLESIASTES 1:12-18
Pastor Mark Driscoll