Breaking Free

Breaking Free | Week 5 | Richard Covington

November 27, 2022 • Richard Covington

Breaking Free | Week 4 | Bryan Jones

November 20, 2022 • Bryan Jones

Breaking Free From Judgment | Bryan Jones

November 13, 2022 • Bryan Jones

Breaking Free From Hypocrisy | Dr. Gary Singleton

November 6, 2022 • Dr. Gary Singleton

STAY CONNECTED Website // https://www.theheights.org Instagram // https://www.instagram.com/heightspeople Facebook // https://www.facebook.com/heightspeople

Breaking Free | wk1

October 30, 2022 • Bryan Jones • Mark 7:1–22

STAY CONNECTED Website // https://www.theheights.org Instagram // https://www.instagram.com/heightspeople Facebook // https://www.facebook.com/heightspeople