Sermon: Family Treasured
Exodus 20:12 & Deuteronomy 6:1-8
Rev. Ron Oldenkamp
February 9th, 2020