Week 2
Senior Pastor J.J. Johnson
January 24th, 2021