Intro to Ecclesiastes
Pastor Shane Algard
February 28th, 2024