I Samuel 2:12-3:21
Anthony Ippolito
October 21st, 2020