Christmas 2023
Bethlehem
Rusty Massey
November 26th, 2023